Povinné informovanie

Slovenský pozemkový fond
Prevádzkovateľ:

Slovenský pozemkový fond

Adresa: Búdková 36 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81715
IČO: 17335345

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-15639

Spracovateľské činnosti Prevádzkovateľa

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.
 
Všeobecné nariadenie o ochrane údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 

Majetkové priznanie vedúcich zamestnancov

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – evidencia majetkových priznaní vedúcich zamestnancov

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom - titul, meno, priezvisko, názov zamestnávateľa, organizačný útvar.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – vedúci zamestnanci prevádzkovateľa.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Majetkové priznania vedúcich zamestnancov – 10 rokov

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.


Geografický informačný systém (GIS)

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – vedenie prehľadu o pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve štátu a v správe fondu; nakladanie s pozemkami nezistených vlastníkov; vyhotovenie špecifikácie pozemkov k nájomným zmluvám; vyhotovenie špecifikácie pre kúpne zmluvy; vyhotovenie špecifikácie pre reštitučné náhrady; vyhotovenie špecifikácie pre prenájom výkonu práva poľovníctva.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, bankové spojenie, informácie o vlastníckych vzťahoch.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – fyzické osoby – štátni občania SR, fyzické osoby – cudzinci.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Nájomné zmluvy na výkon práva poľovníctva – 10 rokov

Nájomné zmluvy s pozemkovými spoločenstvami – 10 rokov

Nájomné zmluvy na poľnohospodárske pozemky, nájomné zmluvy na iné ako poľnohospodárske účely, nájomné zmluvy na budovy – 10 rokov

Kúpne zmluvy– 10 rokov

Zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemkom – 30 rokov

Dokumentácia týkajúca sa obnovenia vlastníctva k pozemkom v zmysle zákona č. 161/2005 Z. z. a zákona č. 282/1993 Z. z. – 30 rokov

Vyjadrenia a stanoviská pre konania, v ktorých je fond účastníkom alebo dotknutým subjektom – 5 rokov

Bežná korešpondencia – 3 roky

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov.


Evidencia reštitučných nárokov

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – evidencia reštitučných nárokov, ktoré sú podkladom pre vypracovanie zmluvy o bezodplatnom prevode.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom - titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – oprávnené osoby v súvislosti s reštitučnými nárokmi.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Platobné príkazy – 10 rokov

Zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemkom – 30 rokov

Dokumentácia týkajúca sa obnovenia vlastníctva k pozemkom v zmysle zákona č. 161/2005 Z. z. a zákona č. 282/1993 Z. z. – 30 rokov

Bežná korešpondencia – 3 roky

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – zákon č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam, zákon č. 229/1991 Zb. Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zákon č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam, zákon č. 503/2003 Z. z. Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.


Evidencia depozitov - DZZO, DZVP a DZPP

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – evidencia dokumentácie týkajúcej sa depozitov v zmysle osobitných právnych predpisov..

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom - titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – fyzické osoby – štátni občania SR, vybraní zamestnanci Registra obyvateľov SR.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Depozit /výplaty z depozitného fondu/ – 15 rokov

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde  – zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 64/1997 Zb. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim.


Evidencia vyrovnania PPU

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – evidencia žiadostí a rozhodnutí o pozemkových úpravách.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom - titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, číslo účtu.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – fyzické osoby – žiadatelia, fyzické osoby dotknuté rozhodnutím.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Štátna pokladnica, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Právoplatné rozhodnutia – 10 rokov

Agenda vykonávaná vo vlastnej kompetencii – 5 rokov

Bežná korešpondencia – 3 roky

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde  – zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.


Záznamy z rokovania Rady SPF

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – vedenie záznamov z rokovania Rady SPF.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom - titul, meno, priezvisko.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – osoby účastné na rokovaniach rady SPF, fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v prerokovanej dokumentácii, fyzické osoby , ktorých žiadosti resp. iná dokumentácie je prerokovaná Radou SPF.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Štátna pokladnica, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Zápisnice z rokovania Rady SPF – 10 rokov

Bežná korešpondencia – 3 roky

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde  – zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

 
Agenda zodpovednej osoby

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom - meno, priezvisko, titul, bydlisko, telefónne číslo, e-mail a podpis.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – fyzická osoba, ktorá si uplatňuje svoje právo ako dotknutej osoby.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Žiadosť dotknutej osoby – 1 rok od vybavenia žiadosti

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde  – čl. 6 ods. 1 písm. c) v spojení s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


Mzdy a personalistika

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – vedenie mzdovej a personálnej agendy.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom - meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, pohlavie, bankový účet fyzickej osoby, rodinný stav, vzdelanie, prax, číslo občianskeho preukazu, podpis, základná mzda, osobné ohodnotenie, pracovné a funkčné zaradenie, deň začiatku pracovnej činnosti, platové zaradenie, miesto výkonu práce, mailová adresa, telefónne číslo, údaje pre štatistiku, názov zdravotnej poisťovne, údaje zo zmluvy doplnkovej dôchodkovej sporiteľne,  údaje sporiteľ SDS, údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, stupeň invalidity, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, ročný úhrn vyplateného dôchodku, spôsobilosť na právne úkony, údaje z dokladu o bezúhonnosti, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – uchádzači o zamestnanie, zamestnanci prevádzkovateľa, rodinní príslušníci zamestnancov, bývalí zamestnanci.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Doplnkové dôchodkové sporiteľne, Dôchodkové správcovské spoločnosti, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcovia zamestnancov , Exekútor, Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru  (napr. inšpektorát práce), iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Osobné spisy zamestnancov od dátumu narodenia – 70 rokov

Plán dovoleniek, evidencia dovoleniek, evidencia dochádzky – 5 rokov

Dohody o vykonaní práce – 50 rokov

Štatistické výkazy personálnej agendy (ročné) – 10 rokov

Štatistické výkazy, prehľady, rozbory o mzdových záležitostiach zamestnancov (ročné) – 10 rokov

Mzdové listy – 50 rokov

Poistenie zamestnancov – 10 rokov

Podklady k mzdám – 10 rokov

Vyhlásenie o dani zo mzdy – 10 rokov

Zrážky zo mzdy – 10 rokov

Evidenčné karty o dobe zamestnania – 20 rokov

Výplatné listiny – 10 rokov

Doklady o práceneschopnosti – 10 rokov

Bežná korešpondencia – 3 roky

Evidencia stravníkov – 5 rokov

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce, zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva, Nariadenia Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov, zákon č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

 
Vymáhanie pohľadávok

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – Vybavovanie a uplatňovanie nárokov v súdnych a mimosúdnych sporoch.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – Meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, ďalšie osobné údaje uvedené v dokumentoch doložených v konaniach ako dôkazné prostriedky alebo vyžiadaných súdmi, resp. správnymi orgánmi na účely súdnych, resp. správnych konaní.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – dlžníci prevádzkovateľa.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom, orgány verejnej správy v zmysle osobitných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Súdne spory – 10 rokov

Pohľadávky a záväzky – 10 rokov

Zmluvy – 10 rokov

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde  – zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.

 
BOZP, PZS, PO

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – poskytovanie odborných a poradenských služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany a podpory zdravia pri práci, požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, sídlo, podpis, špecializácia, odbor.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – zamestnanci, bezpečností technici, poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektoráty práce, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom, orgány verejnej správy v zmysle osobitných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

školenia a previerky – 5 rokov

kontroly, nálezy a posudky o zdravotnom, hygienickom a bezpečnostnom stave na fonde – 5 rokov

evidencia úrazov a havárií – 5 rokov

evidencia vydaných osobných ochranných pracovných prostriedkov – 3 roky

plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia – 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

dokumentácia školení a preškolení z oblasti BOZP, PO a PZS – 5 rokov

záznamy z kontrol protipožiarnej techniky – 3 roky

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde  –  zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobil, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 45/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení.

 
Evidencia prichádzajúcej a odosielanej pošty (papierová podoba-e-mail)

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty (listy, podnety, sťažnosti a iné) v papierovej alebo elektronickej forme.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo účtu, podpis, zaručený elektronický podpis a iné údaje, ktoré môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odchádzajúcej pošty.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom prichádzajúcej a odosielanej pošty.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom, orgány verejnej správy v zmysle osobitných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Bežná korešpondencia – 3 roky

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde  –  čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e – Governmente), zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

 
Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – evidencia uchádzačov o zamestnanie.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o prijatie do zamestnania.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom, orgány verejnej správy v zmysle osobitných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Výber zamestnancov – 5 rokov

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde  –  zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
Kniha návštev

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – Identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu/služobného preukazu, čas príchodu a odchodu, podpis.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – fyzická osoba, ktora vstupuje do objektu za účelom návštevy.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom, orgány verejnej správy v zmysle osobitných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Kniha návštev – 1 rok

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde  –  čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
Správa registratúry

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – správa registratúrnych záznamov, tvorba registratúrnych poriadkov a plánov, vytriedenie a usporiadanie registratúrneho strediska.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – titul, meno, priezvisko, podpis, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné údaje podľa osobitného predpisu.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v správe registratúry.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo vnútra SR, Slovenská pošta a.s., iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom, orgány verejnej správy v zmysle osobitných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Registratúrne denníky – 10 rokov

Pomocná evidencia (denníky útvarov) – 5 rokov

Návrhy na vyradenie, zoznamy a rozhodnutia o vyradení spisov – 10 rokov

Odovzdávacie zoznamy spisov preberaných do registratúrneho strediska – 10 rokov

Výpožičky a rezervy – 1 rok

Bežná korešpondencia – 3 roky

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde  –  zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúry a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, Výnos Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.

 
Civilná ochrana

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – zabezpečenie podmienok na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, dátum narodenia, telefónne číslo.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom, orgány verejnej správy v zmysle osobitných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Protokoly z kontrol štátneho odborného dozoru – 5 rokov

Správy o stave COO – 5 rokov

Evakuácie - 10 rokov

Hasičská služba – 10 rokov

Materiál civilnej ochrany a prostriedky individuálnej ochrany – 10 rokov

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde  –  zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
Kontrolný mechanizmus zamestnanca

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – monitorovanie zamestnancov na pracovisku.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, prechodný pobyt, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, lokalizačné údaje.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – zamestnanci prevádzkovateľa.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom, orgány verejnej správy v zmysle osobitných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

monitorovanie zamestnancov na pracovisku v zmysle § 13 ods. 4 Zákonníka práce – 2 roky

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde  –  § 13 ods. 4 a 7 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších právnych predpisov, § 57 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

 
Účtovné doklady

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – Spracúvanie účtovných dokladov a agendy spojenej s jej spracovaním.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, EČV, podpis, číslo bankového účtu.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci, klienti.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne Daňový úrad, Inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom, orgány verejnej správy v zmysle osobitných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Účtovná závierka (účtovné výkazy) – ročné – 10 rokov

Komplexné rozbory činnosti fondu – 10 rokov

Audítorské správy – 10 rokov

Účtovné výkazy čiastkové – 5 rokov

Hlavná kniha – 10 rokov

Bankové výpisy – 10 rokov

Faktúry dodávateľské, odberateľské – 10 rokov

Kniha došlých a odoslaných faktúr – 10 rokov

Pokladničná kniha, doklady o príjmoch a výdavkoch – 5 rokov

Depozit (výplaty z depozitného fondu) – 15 rokov

Bežná korešpondencia – 3 roky

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde  –  zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

 
Žiadosti podľa zákona o slobode informácií

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – evidencia a vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje dotknutej osoby sprístupnené povinnou osobou na základe zákona, predchádzajúceho písomného súhlasu alebo zistené, alebo poskytnuté v priebehu konania.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – fyzické osoby – žiadatelia, dotknuté osoby podľa § 9 zákona o slobode informácií, povinné osoby.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, okresný úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom, orgány verejnej správy v zmysle osobitných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Evidencia a vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií – 5 rokov

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde  –  zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
Dochádzkový systém elektronicky

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – Evidencia zamestnancov, kontrola dochádzky, podklad pre písomnosti priamo súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom zamestnancov.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – meno, priezvisko, titul, údaje o odpracovanom čase, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých prekážkach v práci na strane zamestnanca, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, začiatok a koniec pracovného času, prestávky v práci, služobná cesta, dovolenka.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – zamestnanci prevádzkovateľa.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Úrad vlády SR, spoločnosti poskytujúce elektronický systém dochádzky, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom, orgány verejnej správy v zmysle osobitných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Evidencia dochádzky – 5 rokov

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde  –  zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e – Governmente), čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
Evidencia sťažností

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – zaevidovanie a vybavenie sťažnosti sťažovateľa.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – meno, priezvisko a adresa pobytu sťažovateľa, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za právnickú osobu, podpis.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – sťažovateľ, iná fyzická osoba, ktorej osobné údaje môžu figurovať v sťažnosti, zamestnanec, proti ktorému sťažnosť smeruje. 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom, orgány verejnej správy v zmysle osobitných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Evidencia sťažností – 5 rokov

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde  –  zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 
Evidencia zmlúv

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – evidencia uzavretých zmlúv.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti, a iné údaje týkajúce sa predmetu zmluvy.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – fyzická osoba, ktorej práva sú dotknuté zmluvou.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom, orgány verejnej správy v zmysle osobitných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Kolektívna zmluva – 10 rokov

Zmluvy o poskytovaní právnych služieb – 10 rokov

Zmluvy o nájme bytov a nebytových priestorov na prevádzkové účely fondu alebo vlastných budov a pozemkov – 5 rokov

Zmluvy o prevode vlastníctva bytov, vlastných budov alebo pozemkov – 20 rokov

Ostatné zmluvy a dohody súvisiace s majetkom slúžiacim na prevádzkové účely fondu – 5 rokov

Zmluvy o dielo na vypracovanie geometrických plánov, ortofotomáp a geodetických podkladov pre zriadené záhradkárske osady – 10 rokov

Nájomné zmluvy na poľnohospodárske pozemky, nájomné zmluvy na iné ako poľnohospodárske účely, nájomne zmluvy na budovy – 10 rokov

Nájomné zmluvy na výkon práva poľovníctva – 10 rokov

Nájomné zmluvy s pozemkovými spoločenstvami – 10 rokov

Kúpne zmluvy – 10 rokov

Darovacie zmluvy – 10 rokov

Zámenné zmluvy – 10 rokov

Zmluvy o zriadení vecného bremena – 10 rokov

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde  –  zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce , čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 
Verejné obstarávanie

Účel spracúvania osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – realizácia verejných obstarávaní.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje, číslo účtu, podpis, osobné údaje na certifikátoch a diplomoch.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Slovenským pozemkovým fondom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb v Slovenskom pozemkovom fonde – uchádzači, záujemcovia.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Kontrolné orgány: Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad, Protimonopolný úrad, Orgány činné v trestnom konaní, Všeobecné súdy, Európska komisia, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom, orgány verejnej správy v zmysle osobitných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Styk s Úradom pre verejné obstarávanie – 5 rokov

Súťaže vo verejnom obstarávaní (vrátane, podprahových metód) – 5 rokov

Bežná korešpondencia – 3 roky

Právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskom pozemkovom fonde  –  zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297

JUDr. Jakub Zbojan

zbojan@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Veronika Szabová

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Ivan Kordik

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice