Povinné informovanie

Slovenský pozemkový fond
Prevádzkovateľ:

Slovenský pozemkový fond

Adresa: Búdková 36 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81715
IČO: 17335345

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-15639

Príjemcovia


S Vašimi osobnými údajmi prichádzajú do styku najmä zamestnanci Slovenského pozemkového fondu pri plnení pracovných povinností vyplývajúcich z ich pracovného zaradenia, resp. pracovnej náplne. Na uspokojenie Vašich potrieb spolupracujeme so subjektami, ktoré nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať naše služby a zefektívňovať priamu komunikáciu s Vami. Vaše osobné údaje poskytujeme predovšetkým orgánom verejnej moci, ale aj povereným sprostredkovateľom, ktoré dodržiavajú záväzok prísnej dôvernosti v súlade s pravidlami a zmluvami, ktoré sme s nimi uzavreli. Vaše osobné údaje poskytujeme predovšetkým týmto subjektom:

 • geodeti, za účelom vyhotovenia geometrických plánov;

 • znalci, za účelom vyhotovenia znaleckých posudkov;

 • Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36065340;

 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124;

 • Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47236060;

 • Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 30807484;

 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36291111,

 • Zdravotné poisťovne;

 • Finančná správa Slovenská republika;

 • Exekútorské úrady;

 • Doplnkové dôchodkové sporiteľne - AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 36857521; NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35976853; STABILITA, d.d.s., a.s., Bačíkova 5, 040 01 Košice, IČO: 36718556;

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úradyrad práce, sociálnych vecí a rodiny;

 • Orgány činné v trestnom konaní a súdy;

 • Všetky finančné inštitúcie (banky), ktoré operujú na bankovom trhu Slovenskej republiky;

 • Všetky nebankové inštitúcie, ktoré poskytujú úverové finančné služby na trhu Slovenskej republiky;

 • Advokátske kancelárie, predovšetkým BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 36833533;

 • Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy SR;

 • Poskytovatelia informačného systému GIS (Geografický informačný systém);

 • Notári.

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297

JUDr. Jakub Zbojan

zbojan@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Veronika Szabová

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Ivan Kordik

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice