Povinné informovanie

Slovenský futbalový zväz
Prevádzkovateľ:

Slovenský futbalový zväz

Adresa: Tomášikova 18482/30C Bratislava - mestská časť Ružinov 82101
IČO: 00687308

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-13903

Projekt "Po škole s McDonald´s Cupom"

Prevádzkovateľ – Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 00687308, spracúva osobné údaje zúčastnených osôb na základe predchádzajuceho súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len ,,Nariadenie GDPR“).
 
Účelom spracúvania je evidencia účastníkov Projektu „Po škole s McDonald´s Cupom“, zbieranie štatistických údajov z turnaja, zabezpečenie dodržiavania pravidiel projektu a zverejnenie výsledkov a štatistík z projektu na webových portáloch turnaja, v tlačových alebo elektronických médiách za účelom podpory a propagácie projektu Po škole s McDonald´s Cupom.

Účelom spracúvania fotografií a audiovizuálnych záznamov Dieťaťa je ich využitie na reklamné a propagačné účely najmä v podobe ilustračných fotografií alebo publikovaných článkov na webovom sídle prevádzkovateľa a sociálnych sieťach.

Súhlas udeľujete na dobu 5 rokov odo dňa jeho udelenia, alebo do doby, kým súhlas neodvoláte.

Prevádzkovateľ nebude poskytovať osobné údaje žiadnym príjemcom.

K automatizovanému spracovaniu údajov a profilovaniu nedochádza.
 
Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané spôsobom zaručujúcim bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a budú archivované na historické a štatistické účely.
 
Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR právo kedykoľvek udelený súhlas odvolať, a to písomným oznámením adresovaným Prevádzkovateľovi na adresu. Správcu môžete kontaktovať na vyššie uvedené poštovej adrese alebo na e-mailovej adrese office@futbalsfz.sk. Ďalej máte pri splnení zákonných podmienok predovšetkým právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenos údajov a právo podať na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk) návrh na začatie konania o ochrane údajov

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297

JUDr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk 0948 296 548

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice