Povinné informovanie

Slovenský futbalový zväz
Prevádzkovateľ:

Slovenský futbalový zväz

Adresa: Tomášikova 18482/30C Bratislava - mestská časť Ružinov 82101
IČO: 00687308

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-13903

Informovanie dobrovoľníka o spracúvaní jeho osobných údajov pre ME U19

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti – Slovenský futbalový zväz, so sídlom Tomášikova 18482/30C 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 00687308 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), pristupuje k spracovaniu osobných údajov výhradne zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Za účelom ochrany osobných údajov dobrovoľníka prijímateľ dobrovoľníckej činnosti prijal primerane bezpečnostné opatrenia v zmysle čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

V prípade potreby sa dotknutá osoba môže obrátiť aj na určenú zodpovednú osobu prevádzkovateľa – spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o., so sídlom DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50528041, e-mail: pravne@osobnyudaj.sk

Dobrovoľník poskytuje osobné údaje na evidenciu, riadenie a dohľad nad dobrovoľníckou činnosťou, a tiež osobné údaje nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy o dobrovoľníctve. Vzhľadom na rozsah osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ potrebuje spracúvať, dobrovoľník pri vyplnení prihlášky za dobrovoľníka ME U19 udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Dobrovoľník poskytuje tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, priezvisko, pohlavie, telefónne číslo, dátum narodenia, adresa, veľkosť oblečenia, jazykové predpoklady (angličtina, maďarčina a nemčina), informácia o tom, či dotknutá osoba v minulosti pracovala ako dobrovoľník, preferovaná dobrovoľnícka pozícia.

Prevádzkovateľ bude následne po spracovaní prihlášky spracúvať osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, meno, priezvisko, pohlavie, telefónne číslo, dátum narodenia, adresa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a to na plnenie predmetu zmluvy o dobrovoľníctve. Osobné údaje dobrovoľníka bude uchovávať do 31. 12. 2023. Automatické rozhodovanie vrátane profilovania sa vykonávať nebude.

Osobné údaje sa nebudú poskytovať žiadnym príjemcom. Nebude dochádzať ani k automatizovanému spracúvaniu vrátane profilovania.

Dobrovoľník má ako dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na plnenie predmetu zmluvy, prevádzkovateľ vymaže iba údaje, ktoré nepotrebuje na plnenie predmetu zmluvy.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297

JUDr. Jakub Zbojan

zbojan@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

pravne@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice