Právne základy spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. b) Zákona - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:

  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákov;

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov;

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;

  • a iné.

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2019-22512

Zodpovedná osoba

Rastislav Želinský

Rastislav Želinský

zelinsky@osobnyudaj.sk +421915751073
Ing. Tomáš Dopirák

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80
JUDr. Radovan Tomaško

JUDr. Radovan Tomaško

tomasko@osobnyudaj.sk +421915751071
JUDr. Jakub Pavčik

JUDr. Jakub Pavčik

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80