Povinné informovanie

Nenahrané logo
Prevádzkovateľ:

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove

Adresa: Pastuchov 262 Pastuchov 92063
IČO: 00611964

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-18938

Spracovateľské činnosti Prevádzkovateľa

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.
 
Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov a osobných údajov Vašich detí je vytvorenie podmienok pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania v materskej škole, a to v súlade a v rozsahu príslušných právnych predpisov.


Mzdy a personalistika

1.1.   Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov pôsobiacich u zamestnávateľa, ktorý je prevádzkovateľom, v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom vzťahu (napr. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)
1.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami - meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, pohlavie, bankový účet fyzickej osoby, rodinný stav, vzdelanie, prax, číslo občianskeho preukazu, podpis, základná mzda, osobné ohodnotenie, pracovné a funkčné zaradenie, deň začiatku pracovnej činnosti, platové zaradenie, miesto výkonu práce, mailová adresa, telefónne číslo, údaje pre štatistiku, názov zdravotnej poisťovne, údaje zo zmluvy doplnkovej dôchodkovej sporiteľne,  údaje sporiteľ SDS, údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, stupeň invalidity, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, ročný úhrn vyplateného dôchodku, spôsobilosť na právne úkony, údaje z dokladu o bezúhonnosti, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.
1.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
1.4.   Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa, uchádzači o zamestnanie, rodinní príslušníci zamestnancov prevádzkovateľa.
1.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, daňový úrad, exekútori, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zástupcovia zamestnancov, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
1.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
1.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
1.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov
1.8.1.  Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni – 10 rokov
1.8.2.  Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni – 10 rokov
1.8.3.  Plnenie daňových povinností – 10 rokov
1.8.4.  Plnenie povinností v súvislosti s exekučným konaním – 10 rokov
1.8.5.  Evidencie dochádzky a dovoleniek – 5 rokov
1.8.6.  Mzdová politika zamestnávateľa – 70 rokov
1.8.7.  Plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s pracovnoprávnym alebo obdobným vzťahom – 70 rokov
1.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – Nariadenia Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov, Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.


Účtovné doklady

2.1.   Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – spracúvanie objednávok, došlých a odoslaných faktúr, styk s bankami, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.
2.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami - titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, EČV, podpis, číslo bankového účtu prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.
2.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
2.4.   Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa, spolupracujúce subjekty prevádzkovateľa (napr. dodávatelia resp. subdodávatelia).
2.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
2.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
2.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
2.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov
2.8.1.  Knihy faktúr – 10 rokov
2.8.2.  Zoznam pohľadávok a záväzkov – 10 rokov
2.8.3.  Faktúry  – 10 rokov
2.8.4.  Pokladničná agenda – 10 rokov
2.8.5.  Účtovné doklady – 10 rokov
2.8.6.  Bankové výpisy  – 10 rokov
2.8.7.  Hlavné účtovné knihy – 20 rokov
2.8.8.  Účtovné závierky – 20 rokov
2.8.9.  Účtovné výkazy – 20 rokov
2.8.10.   Daňové priznania – 20 rokov
2.10.Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.


BOZP, PZS, PO
3.1.   Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – plnenie povinností prevádzkovateľa, ako zamestnávateľa, ktoré súvisia s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom, v rámci ktorých dochádza k poskytovaniu odborných a poradenských služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany a podpory zdravia pri práci, požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby.
3.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – titul, meno, priezvisko, bydlisko, sídlo, podpis, špecializácia, odbor, prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.
3.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – zdravotný stav.
3.4.   Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – zamestnanci prevádzkovateľa, poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, bezpečnostní technici, technici požiarnej ochrany.
3.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Sociálna poisťovňa, inšpektoráty práce, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
3.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
3.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
3.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov
3.8.1.  Evidencia pracovných úrazov – 5 rokov
3.8.2.  Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia – 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti
3.8.3.  Dokumentácia školení a preškolení z oblasti BOZP – 5 rokov
3.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 9 bod 2. písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a  overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 45/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.


Evidencia uchádzačov o zamestnanie

4.1.   Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa.
4.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o prijatie do zamestnania.
4.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
4.4.   Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie u prevádzkovateľa.
4.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
4.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
4.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
4.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov
4.8.1.  Žiadosti o prijatie do zamestnanie a odpovede na žiadosti  – 5 rokov
4.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Kniha návštev

5.1.   Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa.
5.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu/služobného preukazu, čas príchodu a odchodu, podpis.
5.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
5.4.   Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – fyzické osoby, ktorá vstupuje do priestorov prevádzkovateľa za účelom jej návštevy.
5.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
5.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
5.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
5.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov
5.8.1.  Kniha návštev  – 1 rok
5.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  


Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty (papierová a elektronická podoba)

6.1.   Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – evidencia prichádzajúcej a odosielanej pošty (žiadosti, sťažnosti, podnety, listy a pod.) v listinnej, ako aj v elektronickej podobe.
6.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo účtu, podpis, zaručený elektronický podpis a iné údaje, ktoré môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odchádzajúcej pošty.
6.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
6.4.   Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odosielanej pošty.
6.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
6.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
6.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
6.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov
6.8.1.  Korešpondencia  – 3 roky
6.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).


Evidencia zmlúv uzatvorených prevádzkovateľom

7.1.   Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – evidencia zmlúv uzatvorených prevádzkovateľom, ktorým je škola pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
7.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti, a iné údaje týkajúce sa predmetu zmluvy uzatvorenej prevádzkovateľom, ktorým je škola pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
7.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
7.4.   Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú obsahom uzatvorenej zmluvy.
7.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
7.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
7.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
7.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov
7.8.1.  Právne zastupovanie  – 10 rokov
7.8.2.  Úverové zmluvy – 5 rokov po skončení platnosti
7.8.3.  Majetkovo – právne zmluvy – 50 rokov
7.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.


Evidencia žiakov školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

8.1.   Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – evidencia fyzických osôb, ktoré sú žiakmi školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
8.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť,  údaje o zákonnom zástupcovi, telefónne číslo, rok školskej dochádzky, fotografia a iné v zmysle ust. §157 ods. 3 školského zákona.
8.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
8.4.   Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – fyzické osoby, ktoré sú žiakmi školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, zákonní zástupcovia žiakov školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
8.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, Štátna školská inšpekcia, zriaďovateľ školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
8.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
8.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
8.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov
8.8.1.        Vylúčenie žiaka  – 10 rokov
8.8.2.        Prerušenie štúdia, individuálny študijný plán – 5 rokov
8.8.3.        Osobný spis žiaka školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – 10 rokov
8.8.4.        Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami – 5 rokov po ukončení štúdia,
8.8.5.        Klasifikácia prospechu a správania žiakov (úľavy z dochádzky, ospravedlnenky, nedbalá dochádzka, napomínanie) – 5 rokov
8.8.6.        Triedna kniha – 10 rokov
8.8.7.        Štúdium žiaka v zahraničí – 5 rokov po ukončení štúdia
8.8.8.        Zahraniční študenti – 5 rokov
8.8.9.        Zdravotný záznam žiaka, správa zo psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia – 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti žiakovi školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami
8.8.10.      Písomné práce – 5 rokov
8.8.11.      Prestupy žiakov školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – 5 rokov
8.8.12.      Prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutie) – 5 rokov
8.8.13.      Záujmové útvary, krúžky – 5 rokov
8.8.14.      Katalógový list žiaka školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – 60 rokov od narodenia žiaka
8.8.15.      Triedny výkaz – 60 rokov od narodenia žiaka
8.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Evidencia stravníkov

9.1.      Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – spracúvanie osobných údajov stravníkov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni prevádzkovateľa, ktorým je škola pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
9.2.      Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, titul, bydlisko, trieda, číslo izby, osobné údaje zákonných zástupcov žiakov a detí.
9.3.      Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
9.4.      Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – žiaci školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, zamestnanci školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, iné fyzické osoby stravujúce sa v školskej jedálni prevádzkovateľa, ktorým je škola pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
9.5.      Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, obecný a mestský úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
9.6.      Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
9.7.      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
9.8.      Lehoty na vymazanie osobných údajov
9.8.1.  Evidencia stravníkov  – 5 rokov
9.9.      Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.


Evidencia dočasne pridelených zamestnancov

10.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – evidencia dočasne pridelených zamestnancov, ktorých zamestnávateľom je škola pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami ako prevádzkovateľ.
10.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis a pod.
10.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
10.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – dočasne pridelení zamestnanci školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, zamestnávatelia, užívateľskí zamestnávatelia.
10.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
10.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
10.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
10.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
10.8.1.      Evidencia dovoleniek  – 3 roky
10.8.2.      Dochádzka a evidencia pracovného času – 5 rokov
10.8.3.      Evidencia dočasne pridelených zamestnancov – 5 rokov
10.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 29 zákona č. 280/2013 Z. z. - úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 58, § 58a a § 58b, § 252l, § 152, § 115, § 99, § 57 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ust. § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Knižnica

11.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – poskytovanie knižnično – informačných služieb z vlastného knižničného fondu, sprístupňovanie vonkajších informačných zdrojov so zameraním na potreby výchovy a vzdelávania a poslanie a charakter organizácie, evidencia používateľov knižnice (čitateľov).
11.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, titul, podpis, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, telefónne číslo dokladu totožnosti.
11.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
11.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – zamestnanci prevádzkovateľa, registrovaní čitatelia knižnice.
11.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
11.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
11.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
11.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
11.8.1.      Evidencia členstva  – 5 rokov po ukončení členstva
11.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení.


Školský časopis

12.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – propagácia kultúrnych, športových a iných podujatí organizovaných školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami alebo uskutočňujúcich sa na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, oznamovanie dôležitých udalostí žiakom školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami a propagácia školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
12.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, vek, bydlisko, vzdelanie, profesia/povolanie, fotografia tváre a iné.
12.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
12.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v školskom časopise.
12.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
12.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
12.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
12.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
12.8.1.      Korešpondencia  – 3 roky
12.8.2.      Časopis – 5 rokov
12.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ust. § 11 - 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník, ust. § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Fotografie a videá

13.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – vytvorenie obrazu za účelom jeho prenesenia na papier či iné médium.
13.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – charakteristické znaky, ktoré tvoria fyzickú identitu človeka ako jedinečnej ľudskej bytosti a iné údaje bližšie špecifikujúce fyzickú osobu vyobrazenú na fotografii.
13.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
13.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – fyzické osoby, ktoré sú vyobrazené na fotografiách príp. na audiovizuálnom zázname (video).
13.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
13.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
13.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
13.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
13.8.1.      Vyhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy – 5 rokov
13.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 11 - 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník.


Žiadosti podľa zákona o slobode informácií

14.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – evidencia a vybavovanie žiadosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktoré prijíma a vybavuje škola pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
14.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, titul, bydlisko, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje dotknutej osoby sprístupnené povinnou osobou na základe zákona o slobode informácií, predchádzajúceho písomného súhlasu alebo zistené, alebo poskytnuté v priebehu konania.
14.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
14.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – fyzické osoby – žiadatelia, dotknuté osoby, povinné osoby v zmysle ust. § 9 zákona o slobode informácií.
14.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, okresný úrad, iný správny orgán, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
14.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
14.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
14.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
14.8.1.      Evidencia a vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií  – 5 rokov
14.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).


Evidencia prianí a sťažností 

15.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – evidencia prianí a sťažností na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
15.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum doručenia a zaevidovania, registratúrna značka
15.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
15.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – fyzická osoba – sťažovateľ, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností, fyzická osoba, voči ktorej sťažnosť smeruje.
15.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústavný súd SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
15.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
15.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
15.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
15.8.1.      Evidencia prianí a sťažností  – 10 rokov
15.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.


Podujatia

16.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – evidencia fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú na podujatí organizovanom školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami alebo uskutočňujúcim sa na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
16.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, dátum narodenia, telefónne číslo.
16.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
16.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – organizátori podujatia, účastníci podujatia.
16.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecný a mestský úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
16.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
16.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
16.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
16.8.1.      Evidencia účastníkov podujatia  – 3 roky
16.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových a turistických podujatí, zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, zákon č. 96/1991 Zb. o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí.

Prijímacie skúšky

17.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – evidencia prihlášok záujemcov o štúdium na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
17.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu štátne občianstvo, dosiahnuté vzdelanie, e-mail, telefónne číslo, podpis a iné.
17.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
17.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – uchádzači o štúdium na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, zákonní zástupcovia uchádzačov, riaditelia škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, učitelia pôsobiaci na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
17.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zriaďovateľ školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, Štátna školská inšpekcia, Centrum vedecko-technických informácií SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
17.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
17.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
17.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
17.8.1.      Prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutie)  – 5 rokov
17.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejné obstarávanie

18.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – realizácia verejných obstarávaní.
18.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje, číslo účtu, podpis, osobné údaje na certifikátoch a diplomoch.
18.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
18.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby, zástupcovia právnických osôb účastných na verejnom obstarávaní.
18.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad, Protimonopolný úrad, orgány činné v trestnom konaní, všeobecné súdy, Európska komisia, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
18.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
18.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
18.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
18.8.1.   účasť na výberových konaniach, verejných obstarávaniach a súťažiach  – 10 rokov
18.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štipendiá

19.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – spracúvanie osobných údajov žiadateľov o poskytnutie stredoškolského štipendia a spracúvanie osobných údajov ich zákonných zástupcov. 
19.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť,  údaje o zákonnom zástupcovi, telefónne číslo, rok školskej dochádzky, sociálna situácia žiadateľa o poskytnutie štipendia.
19.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
19.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – žiadatelia o poskytnutie štipendia, poberatelia štipendia, zákonní zástupcovia.
19.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – Centrum vedecko-technických informácií SR, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
19.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
19.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
19.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
19.8.1.   Štipendiá  – 10 rokov
19.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č.  36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.


Prístupový systém do budovy (vstup na čip)

20.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – Evidencia fyzických osôb vstupujúcich do miestnosti prostredníctvom dodatočného zariadenia.
20.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, titul, dátum a čas vstupu, osobné číslo zamestnanca.
20.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
20.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – zamestnanci prevádzkovateľa.
20.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
20.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
20.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
20.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
20.8.1.   Prístupový systém – 3 roky
20.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Správa registratúry

21.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – správa registratúrnych záznamov, tvorba registratúrnych poriadkov a plánov, vytriedenie a usporiadanie registratúrneho strediska.
21.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – titul, meno, priezvisko, podpis, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné údaje podľa osobitného predpisu.
21.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
21.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v registratúre.
21.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská pošta a.s., Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
21.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
21.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
21.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
21.8.1.   Registratúrny denník – 10 rokov
21.8.2.   Vyraďovacie konanie – 10 rokov
21.8.3.   Preberacie zoznamy spisov odovzdaných do registratúrneho strediska – 5 rokov
21.8.4.   Evidencia vypožičaných spisov z registratúrneho strediska – 5 rokov
21.8.5.   Evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov – 5 rokov
21.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, výnos Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúry a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Internát

22.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – evidencia fyzických osôb ubytovaných v internáte.
22.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – rodné číslo, meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, národnosť,   údaje o zákonnom zástupcovi žiaka, rok školskej dochádzky, fotografia.
22.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
22.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – žiaci, zákonní zástupcovia žiakov.
22.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
22.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
22.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
22.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
22.8.1.   Internát – 10 rokov od ukončenia ubytovania
22.8.2.   Korešpondencia – 3 roky
22.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.


Školenia a kurzy

23.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – poskytovanie vzdelávacích aktivít vo forme školenia alebo kurzu.
23.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia,  podpis, číslo účtu.
23.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
23.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – účastníci školenia alebo kurzu, školitelia.
23.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
23.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
23.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
23.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
23.8.1.   Školenia a kurzy – 5 rokov
23.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Dochádzkový systém s uložením fotografie

24.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – evidencia dochádzky zamestnancov, ktorá tvorí podklad pre písomnosti priamo súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom zamestnancov.
24.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, titul, dátum a čas príchodu a odchodu do práce, osobné číslo zamestnanca, fotografia.
24.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
24.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – zamestnanci prevádzkovateľa.
24.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, Úrad vlády SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
24.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
24.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
24.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
24.8.1.   Evidencia dochádzky – 5 rokov
24.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.


Petície

25.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – evidencia a vybavovanie petícií.
25.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis fyzickej osoby, meno, priezvisko, adresa pobytu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, jej podpis, e-mailová adresa, zaručený elektronický podpis.
25.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
25.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – osoba podporujúca petíciu, členovia petičného výboru.
25.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
25.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
25.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
25.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
25.8.1.   Evidencia petícií – 5 rokov
25.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR.


Kontrolný mechanizmus zamestnanca

26.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – monitorovanie zamestnancov prevádzkovateľa, ktorým je škola pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, na pracovisku.
26.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, prechodný pobyt, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, lokalizačné údaje.
26.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
26.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – zamestnanci prevádzkovateľa.
26.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
26.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
26.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
26.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
26.8.1.   monitorovanie zamestnancov na pracovisku v zmysle § 13 ods. 4 Zákonníka práce – 2 roky
26.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – ust. § 13 ods. 4 a 7 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ust. § 57 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.


Externý výkon zodpovednej osoby u prevádzkovateľa

27.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – evidencia zodpovedných osôb (externých) pôsobiacich u prevádzkovateľa.
27.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mail, podpis.
27.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
27.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – fyzické osoby vykonávajúce činnosť zodpovednej osoby u prevádzkovateľa.
27.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
27.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
27.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
27.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
27.8.1.   Zodpovedné osoby – 5 rokov po ukončení funkcie
27.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 37 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


Evidencia vstupov do areálu prevádzkovateľa

28.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – evidencia fyzických osôb a motorových vozidiel, ktoré vstupujú do areálu prevádzkovateľa.
28.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, titul, podpis, štátna poznávacia značka vozidla, čas vstupu do areálu, dôvod vstupu do areálu.
28.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
28.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – fyzické osoby, ktoré vstupujú do areálu prevádzkovateľa.
28.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
28.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
28.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
28.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
28.8.1.   Evidencia vstupov do areálu – 1 rok
28.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 473/2005 Z. z o súkromnej bezpečnosti na vývoj, výrobu, predaj, projektovanie, montáž, údržbu, revíziu a opravu zariadení určených na sledovanie pohybu osôb.


Prax žiakov 

29.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – evidencia žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí vykonávajú odbornú prax.
29.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, e-mailová adresa, študijný ročník/semester.
29.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
29.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – žiaci a študenti vykonávajúci odbornú prax.
29.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
29.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
29.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
29.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
29.8.1.   Evidencia žiakov resp. študentov – 10 rokov
29.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Linka pomoci

30.1.     Účel spracúvania osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – zabezpečovanie opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni.
30.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – meno, priezvisko, adresa, pohlavie, vek, zdravotný stav.
30.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – zdravotný stav.
30.4.     Kategórie dotknutých osôb na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – občania SR.
30.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, okresné úrady v sídle kraja, záchranné zložky, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
30.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – neuskutočňuje sa.
30.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
30.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov
30.8.1.   Evidencia hovorov – 1 rok
30.8.2.   Korešpondencia – 3 roky
30.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – čl. 6 ods. 1 písm. d) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. d) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.

Agenda zodpovednej osoby

1.1.   Účel spracúvania osobných údajov – vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
1.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov - meno, priezvisko, titul, bydlisko, telefónne číslo, e-mail a podpis.
1.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
1.4.   Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva ako dotknuté osoby.
1.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
1.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov– neuskutočňuje sa.
1.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
1.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov
1.8.1.  Žiadosť dotknutej osoby – 1 rok od vybavenia žiadosti.
1.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. c) v spojení s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Rada školy

1.1.   Účel spracúvania osobných údajov – vedenie evidencie členov rady školy.
1.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov - meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť,  telefónne číslo, e-mailová adresa.
1.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
1.4.   Kategórie dotknutých osôb – fyzická osoba - študent zvolený žiackou školskou radou, fyzické osoby - delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, fyzické osoby - rodičia zvolení rodičmi do rady školy, zamestnanci školy alebo školského zariadenia zvolení do rady školy.
1.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
1.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov– neuskutočňuje sa.
1.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
1.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov
1.8.1.  Evidencia členov Školskej rady – podľa registratúrneho plánu.
1.8.2.  Ostatná dokumentácia – podľa registratúrneho plánu.
1.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov – zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Vyhláška Ministerstva školstva č. 291/2004 Z. z., Vyhláška Ministerstva školstva č. 230/2009 Z. z.


 

Zodpovedná osoba

Bc. Barek Tomáš

barek@osobnyudaj.sk 0915 751 069

JUDr. Pavčík Jakub

pavcik@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Matejovič Samuel

matejovic@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Dopirák Tomáš

dopirak@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice