Povinné informovanie

Obec Kostolná pri Dunaji
Prevádzkovateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji

Adresa: Kostolná pri Dunaji 59 Kostolná pri Dunaji 90301
IČO: 00306037

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-17471

Elektronické informovanie obyvateľov obce

Účel spracúvania osobných údajov – zasielanie upozornení a oznamov týkajúcich sa dôležitých otázok obce, a to prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo SMS správ.

Kategórie spracúvaných osobných údajov mestom – meno a priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby – obyvatelia obce, ktorí prejavili záujem o elektronické zasielanie upozornení a oznamov týkajúcich sa dôležitých otázok obce.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákon o ochrane osobných údajov, resp. iným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov mestom – neuskutočňuje sa.

Informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov – 3 roky.

Právny základ spracúvania osobných údajov mestom – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pi spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčik

zo@osobnyudaj.sk 0280080080

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 0280080080

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice