Povinné informovanie

Mesto Svätý Jur
Prevádzkovateľ:

Mesto Svätý Jur

Adresa: Prostredná 29 Svätý Jur 90021
IČO: 00304832

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2019-22975

Informácie o spracúvaní osobných údajov pri monitorovaní kamerovým systémom

Informácie o spracúvaní osobných údajov pri monitorovaní kamerovým systémom Mesta Svätý Jur
 
podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“)
 
Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov v rámci monitorovania verejne dostupných priestorov kamerovým systémom Mesta Svätý Jur postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.
 
Odporúčame Vám, aby ste si tieto informácie pozorne prečítali. V týchto informáciách sa dozviete, ako pracujeme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, a ostatné dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.
Tieto informácie sa môžu občas meniť v závislosti od úpravy právnych noriem, aktuálnu verziu nájdete vždy na našej internetovej stránke www.svatyjur.sk Na podstatné zmeny Vás upozorníme tým spôsobom, akým Vám tieto informácie poskytujeme aj teraz.
 
Prevádzkovateľ (ten, kto určuje, na čo a ako sa spracujú Vaše osobné údaje):
Mesto Svätý Jur
Prostredná 29, 90021 Svätý Jur
IČO: 00 304 832
e-mailová adresa prevádzkovateľa: msu@svatyjur.sk                      
telefonický kontakt prevádzkovateľa: 02/49202301
 
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať takto:
e-mailová adresa zodpovednej osoby prevádzkovateľa: zo@osobnyudaj.sk
telefonický kontakt zodpovednej osoby prevádzkovateľa 02/800 800 80
 
Osobné údaje sú akékoľvek informácie o Vás, na základe ktorých možno určiť (identifikovať) fyzickú osobu.
 
Vaše osobné údaje spracúvame na účely:
 1. a) zvýšenia bezpečnosti obyvateľov v Meste Svätý Jur s dôrazom na ochranu detí v rámci udržiavania verejného poriadku v Meste Svätý Jur;
 2. b) predchádzania dopravným nehodám a objasňovania vzniknutých dopravných nehôd v monitorovaných lokalitách Mesta Svätý Jur; a
 3. c) prevencie a objasňovania kriminality v monitorovaných lokalitách Mesta Svätý Jur, najmä prevencie majetkových škôd na majetku Mesta Svätý Jur.
 
Vaše osobné údaje spracovávame v tomto rozsahu:
 1. a) v rámci zhotovovania videozáznamu v rozsahu zorného poľa kamier spracúvame Vašu podobu, Vaše prejavy osobnej povahy a aj EČV Vášho osobného motorového vozidla.
 2. b) pre minimalizáciu spracovávania Vašich osobných údajov v zornom poli kamier Mesto Svätý Jur označilo monitorovaný priestor piktogramom s viditeľným nápisom: „Priestor monitorovaný kamerovým systémom na účel zvýšenia bezpečnosti obyvateľov obce a prevencie kriminality a dopravných nehôd. Viac informácií nájdete na webovom sídle Mesta Svätý Jur www.svatyjur.sk, ako aj v klientskom centre Mesta Svätý Jur.“
 
 
Vaše osobné údaje spracúvame podľa takéhoto oprávnenia:
 1. a) Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) GDPR pre plnenie úloh Mesta Svätý Jur vo verejnom záujme, a to úloh na základe § 4 ods. 3 písm. a), g), h) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, najmä pre zabezpečenie verejného poriadku v Meste Svätý Jur a pre ochranu majetku Mesta Svätý Jur podľa § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;
 2. b) spracovanie Vašich osobných údajov kamerovým systémom Mesta Svätý Jur nie je priamou zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak je nutné na plnenie zákonných úloh Mesta Svätý Jur vo verejnom záujme.
 
Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?
Vaše osobné údaje spracúvame počas 15 dní odo dňa zhotovenia videozáznamu, okrem prípadu, keď je videozáznam použitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, vtedy spracúvame Vaše osobné údaje do času právoplatného skončenia príslušného konania, vrátane prípadného konania o mimoriadnych opravných prostriedkoch.
Mesto Svätý Jur nevykonáva prostredníctvom kamerového systému Mesta Svätý Jur automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
 
Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?
Poskytnutie Vašich osobných údajov v prípade zdržiavania sa v monitorovaných priestoroch je nevyhnutné na plnenie zákonných úloh Mesta Svätý Jur vo verejnom záujme, najmä pre zabezpečenie verejného poriadku v Meste Svätý Jur a pre ochranu majetku Mesta Svätý Jur, ktoré nie je na primeranej úrovni možné zabezpečiť iným vhodným spôsobom.
V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov by Mesto Svätý Jur nemohlo plniť svoje zákonné úlohy v dostatočnej miere, čo by mohlo mať aj nepriaznivý dopad na život obyvateľov Mesta Svätý Jur, ako aj na hodnotu majetku Mesta Svätý Jur.
 
Komu budú Vaše osobné údaje poskytované navonok (iné právnické osoby okrem nášho Mesta Svätý Jur, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté)?
Vaše osobné údaje budú v prípade žiadosti príslušných štátnych orgánov (Policajný zbor SR, orgány prokuratúry) v rámci trestného konania alebo priestupkového konania poskytnuté Policajnému zboru SR alebo orgánom prokuratúry (tzn. orgánom činným v trestnom konaní).
Vaše osobné údaje nebudú Mestom Svätý Jur ani jeho spolupracujúcimi subjektami prenášané do tretích krajín, s výnimkou medzinárodnej spolupráce policajných orgánov v prípadoch presne definovaných v právnych predpisoch SR a EÚ.
 
Vaše práva k Vašim osobným údajom:
Právo na prístup k Vašim osobným údajom:
Máte právo na základe žiadosti získať od nášho Mesta Svätý Jur informácie, aké osobné údaje o Vás naše Mesto Svätý Jur spracúva kamerovým systémom a poskytnutie kópie týchto Vašich osobných údajov. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré nášmu Mestu Svätý Jur poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto naše Mesto Svätý Jur nemôže sprístupniť.
 
Právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov:
Máte právo na základe žiadosti na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov a na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete nášmu Mestu Svätý Jur udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.
 
Právo na vymazanie Vašich osobných údajov:
Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie výlučne Vašich osobných údajov, ak sa ktorýkoľvek z vyššie uvedených účelov ich spracúvania skončil a tieto nie sú potrebné na iný zákonný účel spracúvania, alebo ak právny predpis prikazuje vymazať Vaše osobné údaje, alebo ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne.
 
Právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov:
Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na výlučné uchovávanie Vašich osobných údajov, iné činnosti počas blokácie s nimi nemôžme vykonávať), ale len v týchto prípadoch:
 1. a) obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti;
 2. b) ak sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracovania (len uchovávanie);
 3. c) potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 
Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely:
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na všetky vyššie uvedené účely zaslaním písomnej žiadosti na adresu Prostredná 29, 90021  Svätý Jur, elektronicky na e-mailovú adresu zodpovednaosoba@svatyjur.sk alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v mieste sekretariátu MsÚ
Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme, s výnimkou, ak nastanú tieto dve situácie:
 1. a) Mesto Svätý Jur Vám preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo preukáže, že Vaše osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely Mesto Svätý Jur potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (vrátane na vymáhanie náhrady škody na majetku Mesta Svätý Jur);
 2. b) ak Vaše osobné údaje Mesto Svätý Jur používa aj na iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, potom ich prestaneme používať len na tie vyššie uvedené účely, proti ktorým ste nám podali Vaše námietky, ak nenastane prvá situácia pod písm. a) vyššie.
Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok nižšie uvedeným postupom doručenia.
 
Akým spôsobom môžete uplatniť všetky Vaše práva k osobným údajom:
Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu sídla obecného úradu nášho Mesta Svätý Jur – Prostredná 29, 90021 Svätý Jur, alebo na webovom sídle Mesta Svätý Jur https://www.svatyjur.sk/, elektronicky na e-mailovú adresu zodpovednaosoba@svatyjur.sk alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti u zodpovednej osoby nášho Mesta Svätý Jur.
Pri žiadosti týkajúcej sa Vašich osobných údajov sme povinní overiť Vašu totožnosť, aby sme si boli istí, že k Vašim osobným údajom uplatňujete práva skutočne Vy. Overenie totožnosti budeme realizovať na základe predloženia k nahliadnutiu Vášho dokladu s fotografiou pri osobnom odovzdaní Vašej písomnej žiadosti, v prípade poštovej či elektronickej žiadosti budeme v prípade pochybností požadovať od Vás ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia Vašej totožnosti.
 
Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.
Na Vaše žiadosti odpovedáme bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, môžeme od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.
 
Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne účinnými právnymi predpismi.
Predtým Vám však odporúčame kontaktovať našu zodpovednú osobu, ktoré je pripravená prípadné Vaše podnety vyriešiť smerom k Vašej spokojnosti.
 
V každom prípade ste povinný nám poskytnúť len také Vaše osobné údaje, ktoré sú správne, úplné a aktuálne.

Zodpovedná osoba

Ing. Michal Dzurenko

dzurenko@osobnyudaj.sk 0915751066

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

dopirak@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice