Kontaktovať

Povinné informovanie

Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Prevádzkovateľ:

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Adresa: Ševčenkova 11 Bratislava - mestská časť Petržalka 85005
IČO: 00164348

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-18696

Realizácia národných a medzinárodných projektov a projektov financovaných Európskou úniou

Účel spracúvania osobných údajov: Realizácia národných a medzinárodných projektov a projektov financovaných Európskou úniou.

Právny základ spracúvania osobných údajov
: čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie dotknutých osôb: účastníci projektu.

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, titul, akademická hodnosť, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,  údaje o vzdelaní a dĺžke praxe, osobné údaje na dokladoch preukazujúcich splnenie kvalifikačných predpokladov, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a iné formy kontaktov, vlastnoručný podpis.

Doba uchovávania osobných údajov: po dobu trvania projektu a maximálne 10 rokov po skončení projektu

Príjemcovia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav

Prenos údajov do zahraničia sa neuskutočňuje. Pri spracúvaní nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297

JUDr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk 0948 296 548

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice