Povinné informovanie

INFOSTAT, inštitút informatiky a štatistiky
Prevádzkovateľ:

INFOSTAT, inštitút informatiky a štatistiky

Adresa: Leškova 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81795
IČO: 00003964

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-19045

INFOREG EC

Systém INFOREG-EC pre energetickú certifikáciu budov, umožňuje vytvoriť energetický certifikát podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou 364/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je teda tvorba energetických certifikátov podľa vyššie uvedeného zákona. Od 1. januára 2013 je prideľovanie jedinečného čísla energetického certifikátu podmienené kompletným evidovaním údajov EC cez elektronický formulár prístupný odborne spôsobilým osobám cez webové rozhranie. Všetky evidované údaje sú ukladané do štruktúrovaného dátového skladu. Správne a kompletne nahrané údaje sú nutným predpokladom vydania EC s jedinečným číslom.

Rozsah osobných údajov spracúvaných v tomto informačnom systéme je: titul, meno, priezvisko, telefónne číslo a e – mailová adresa dotknutej osoby, pričom k spracúvaniu týchto osobných údajov dochádza v súlade s článkom 6 bodom 1 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297

Ing. Tomáš Dopirák

dpo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

dpo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Samuel Matejovič

dpo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice