Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba (Data Protection Ofiicer/DPO) dohliada u prevádzkovateľa na ochranu osobných údajov. Nariadenie GDPR stanovuje orgánom verejnej moci a spoločnostiam, ktoré spracúvajú osobné údaje vo veľkom rozsahu pod hrozbou likvidačnej pokuty povinnosť ustanoviť odborne spôsobilú, nezávislú zodpovednú osobu.

Z toho dôvodu ponúkame službu externej zodpovednej osoby. Z toho dôvodu ponúkame službu externej zodpovednej osoby GDPR a vy tak budete v bezpečí pred nariadením.

Bezplatná cenová ponuka

Využite možnosť externého výkonu zodpovednej osoby (DPO) od najväčšieho poskytovateľa zodpovednej osoby na území SR. Externý výkon činnosti zodpovednej osoby zastrešujeme pre viac ako 2500 prevádzkovateľov.

Základné výhody pri využití služby zodpovednej osoby:

 • prenesenie hmotnej zodpovednosti za odborný výkon činnosti zodpovednej osoby do výšky poistenia,
 • pre každého prevádzkovateľa je pridelených viacero zodpovedných osôb a to s právnym alebo technickým vzdelaním, bezpečnostnými previerkami a skúškou na Úrade na ochranu osobných údajov SR,
 • zodpovedné osoby zabezpečujú súčinnosť pri kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov SR,
 • pravidelné AUDITY – kontrola technických, personálnych a organizačných opatrení,
 • vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie vrátane ich aktualizácií,
 • pravidelné školenie oprávnených osôb,
 • informovanie o zmenách v legislatíve, a právne poradenstvo.

Cena od 30€ / mesiac, s poistením. Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku.

Turnkey security project

This is one of the legal obligations under §19 of…

Zistiť viac

Každá naša Zodpovedná osoba je bezúhonná a absolvovala skúšky na Úrade na ochranu osobných údajov, prešla Bezpečnostnými previerkami a má právne vedomosti v týchto zákonoch:

 • Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
 • GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
 • Vyhláška č. 117/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.
 • Vyhláška č. 165/2013 Z. z. o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov
 • Znalosť Ústavy Slovenskej republiky

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
5912 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať