Audit - Analýza bezpečnosti

 

Každý, kto sám alebo spoločne s inými spracúva osobné údaje fyzických osôb (napr.: zamestnancov, klientov, pacientov) je povinný vymedziť účel spracúvania osobných údajov, určiť podmienky ich spracúvania a spracovať bezpečnostné opatrenia stanovených zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 

Pri spracúvaní osobných údajov v elektronickej forme  je každý prevádzkovateľ ( spoločnosť ) povinný pred prvým spracovaným osobných údajov prijať primerané technickéorganizačné a personálne opatrenia, ktoré majú za úlohu zamedziť narušeniu bezpečnosti alebo funkčnosti informačného systému.

Ponúkame Vám vykonanie nezávislého auditu zameraného na:

 • aktuálne bezpečnostné opatrenia k informačným systémom, v ktorých spracúvate osobné údaje
 • aktuálnosť a zákonnosť spracovania osobných údajov s prihliadnutým na ich primeranosť
 • uplatnenie potencionálnych systémov, v ktorých sa očakáva spracúvanie osobných údajov
 • rozsah a správnosť poučení oprávnených osôb, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi
 • sprostredkovateľské zmluvy vypracované v súlade s §8 zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení
 • okruh príjemcov
 • evidenciu informačných systémov
 • súhlasy na spracovanie osobných údajov
 • porušovanie práv dotknutých osôb
 • plnenie technických, organizačných a technických opatrení v súlade s vyhláškou č. 117/2014 Z.z. v platnom znení
 • zverejňovanie osobných údajov
 • cezhraničný prenos osobných údajov

V rámci nášho auditu Vám ponúkame zhodnotenie z praxe:

 • bezpečnosti súčastných informačných systémov
 • zhodnotenie použitých operačných systémov a ich nastavení
 • zhodnotenie iného aplikačného software potrebného pre prácu s osobnými údajmi
 • analýza s popisom ich slabých stránok
 • prehodnotenie toku osobných údajov a distribúcie dát z databáz do PC a opačne
 • samotnú ochranu PC voči možnému zneužitiu dát v rámci  všetkých najčastejšie používaných sietí LAN, WAN a Internet
 • vhodnosť a spoľahlivosť prostriedkov šifrovanej ochrany
 • najmodernejších spôsobov ochrany serverov a databáz
 • najvhodnejšie spôsoby zálohovania a prístupu k zálohám

a odporučíme:

 • ako zvýšiť bezpečnosť prostriedkami šifrovanej ochrany
 • ako obmedziť prístupové práva neoprávneným osobám
 • ako a prečo upgradovať IS pre skvalitnenie ochrany spracovaných údajov
 • prečo prehodnotiť právne zmluvy pre servisné spoločnosti a sprostredkovateľov
 • ucelené postupy na maximalizáciu personálnych, organizačných a technických opatrení

Cena od 99€ / audit

žiadosť o cenovú ponuku